Privacyverklaring & Cookies

Privacyverklaring Voordeelsieraden

Voordeelsieraden vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. In deze privacyverklaring wordt daarom uitgelegd hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Voordeelsieraden kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Voordeelsieraden is via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:

Telefonisch

+31652020818

E-mail

info@voordeelsieraden.nl

Post

Postbus 163, 8320AD, Urk

 

Wij kunnen onder meer de navolgende persoonsgegevens van u verwerken:

·       Gegevens zoals voor- en achternaam;

·       Contactgegevens zoals adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;

·       Geboortedatum

·       Geslacht (als u ervoor kiest om dit met ons te delen);

·       IP-adres;

·       Gegevens over uw activiteiten op onze website (bijvoorbeeld uw klikgedrag);

·       Internetbrowser of apparaat type;

·       Betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis;

·       Kredietinformatie;

·       Aankoopgeschiedenis;

·       Bestelgegevens;

·       Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een account op onze website aan te maken;

·       Account- of lidmaatschapsnummer c.q. -naam;

·       Inhoud correspondentie.

Indien u een bestelling plaatst op onze website, is het voor het sluiten en/of de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval vereist dat u uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en bankgegevens aan ons verstrekt. Wenst u deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken, dan kunnen wij een goede uitvoering van de overeenkomst niet garanderen. Indien de verwerking van specifieke persoonsgegevens wettelijk verplicht is, zullen wij u daaromtrent informeren alsmede omtrent de mogelijke gevolgen indien u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken daarbij de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, maar kunnen ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen. Denk aan het verkrijgen van gegevens door gebruik te maken van het Kadaster, het Handelsregister of door gebruik te maken van openbare bronnen. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.     Algemeen klantencontact

De gegevens worden gebruikt voor (i) het verstrekken van de door u opgevraagde informatie, (ii) contact met u over de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten en (iii) vragen en/of klachten.

b.     Afwikkeling van uw aankoop

Ten behoeve van de overeenkomst(en) die u met ons sluit, gaat sluiten of heeft gesloten om onze diensten en/of producten aan u te kunnen leveren en/of voor het geven van advies over onze diensten en producten verwerken wij persoonsgegevens van u. U kunt hierbij denken aan persoonsgegevens om onze producten en/of diensten te kunnen bezorgen en persoonsgegevens voor het afhandelen van uw betaling.

c.      Retourneringen van bestellingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de retournatie van bestellingen te kunnen verwerken.

d.     Klantenaccount

Uw persoonsgegevens worden verwerkt indien u gebruik maakt van de mogelijkheid een klantenaccount aan te maken. De voor het klantenaccount opgegeven persoonsgegevens worden bewaard, zodat u deze persoonsgegevens bij een volgende bestelling niet opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast bewaren we in het klantenaccount persoonsgegevens over uw eerdere bestellingen, zodat u deze eenvoudig kunt raadplegen. Uw inloggegevens voor het klantenaccount worden gebruikt voor het beveiligen van uw account op de website.

e.     Analyse surf-, zoek- en/of klikgedrag en persoonlijke aanbiedingen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het analyseren van uw gedrag op onze website om daarmee onze website te kunnen verbeteren. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt om producten of dienstverleningen aan te kunnen bieden die voor u wellicht interessant zouden kunnen zijn.

f.      Direct marketing

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u marktaanbiedingen, nieuwsbrieven, informatie-enquêtes en uitnodigingen te versturen via e-mail, tekstberichten, telefoongesprekken en/of de post.

g.     Risicoanalyses

Wij kunnen in bepaalde gevallen uw kredietwaardigheid (laten) beoordelen.

h.     Reviews

Indien u een review wilt schrijven, dan kunt u er zelf voor kiezen of uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers. Wij houden in beginsel bij welke review u heeft geschreven om de kwaliteit van onze producten en/of diensten te kunnen verbeteren en zodat wij eventueel aan de hand van deze review contact met u kunnen opnemen om gerichte vragen aan u te kunnen stellen.

i.      Fraude

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

j.       Wettelijke verplichting

Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan opsporingsinstanties en het doen van belastingaangifte.

k.     Reparatie

Om producten voor u te kunnen repareren verwerken wij persoonsgegevens.

l.       (Win)acties

Indien u deelneemt aan een (win)actie verwerken wij persoonsgegevens, zodat wij u kunnen benaderen indien u een prijs heeft gewonnen of de keuze anderszins op u is gevallen. 

Op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens als wij daartoe wettelijk verplicht zijn en wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst ter levering van onze producten en/of diensten. Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is over het algemeen juridisch, financieel of zakelijk van aard. Wij hebben onder meer in de volgende situaties een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken:

·       om aan u als onze klant reclame te sturen voor onze andere diensten en producten;

·       ter verdediging tegen juridische aanspraken;

·       ten behoeve van algemeen klantcontact voor het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;

·       om u zoveel mogelijk voor u relevante inhoud op onze website te presenteren;

·       het uitvoeren van risicoanalyses om uw kredietwaardigheid te bepalen;

·       ter voorkoming en/of opsporing van fraude.

Tot slot verwerken wij enkele persoonsgegevens omdat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Zoals bijvoorbeeld de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot uw klantenaccount. Hiervoor geldt dat u het recht heeft de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.


Delen van persoonsgegevens met derden

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden. Het doorsturen van persoonsgegevens aan derden, gebeurt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. Zo kunnen wij onder meer in de navolgende gevallen uw persoonsgegevens aan de navolgende categorieën van derden verstrekken:

a.     indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal, PayPal, AfterPay, VISA en Mastercard betalingen in onze webshop en maken wij gebruik van verzendingsbedrijven zoals DHL en PostNL voor de bezorging van uw bestelling;

b.     in het geval dat u via ons een bestelling plaatst bij een externe verkoper, verstrekken wij uw persoonsgegevens aan deze verkopende partij;

c.      indien u een bij ons gekocht product ter reparatie aanbiedt, kunnen wij gebruik maken van een derde voor het uitvoeren van deze reparatie. Mocht het noodzakelijk zijn, dan verstrekken wij uw persoonsgegevens aan deze reparateur.

d.     wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld een bureau of instantie om de kredietwaardigheid van incasso’s te controleren en/of antifraudecontroles uit te oefenen;

e.     wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld websitebureaus en/of agencies voor het analyseren van de persoonsgegevens over uw websitegebruik, voor het personaliseren en optimaliseren van de website en communicatie en voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties;

f.      voor productbeoordelingen kunnen wij bedrijven inhuren die de berichten die op social media worden geplaatst controleren op aanvaardbaar taalgebruik;

g.     voor het verspreiden van marketingmateriaal kunnen we gebruikmaken van leveranciers op het gebied van communicatie en marketing-distributie.

Voor het overige verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw voorafgaande toestemming, in het geval dat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons belang of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en/of regelgeving. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie persoonsgegevens bij ons opvraagt in het kader van fraudeonderzoek. In dat geval kunnen wij wettelijk verplicht zijn deze persoonsgegevens aan de politie te verstrekken.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerkt in de hoedanigheid van verwerker, sluiten wij met deze derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de vereisten zoals omschreven in de AVG.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan een derde land of internationale organisatie.                                                                                                                                                                             


 

Beveiliging van persoonsgegevens en bewaartermijn

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij onder andere dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is, dat iedere transactie die via de website wordt verricht via een veilig betalingssysteem wordt uitgevoerd, onze website wordt beveiligd door middel van informatiebeveiligingstechnieken (zoals firewalls) en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig (door externe partijen) gecontroleerd worden. Heeft u de indruk dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van bijvoorbeeld misbruik, neem dan gerust contact op met onze klantenservice of via info@voordeelsieraden.nl

Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken dan wel om aan de wet- en regelgeving te kunnen voldoen.

Voor de meeste persoonsgegevens geldt, dat wij die niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, het afhandelen van eventuele geschillen met betrekking tot die overeenkomst en voor het waarborgen van de garantie op onze producten, de bewaartermijn die wij hiervoor hanteren is 2 jaar. Sommige persoonsgegevens moeten echter langer worden bewaard op grond van de wet. Zo dienen wij bepaalde fiscale documenten zeven jaar te bewaren. Tot slot geldt dat wij uw persoonsgegevens voor direct marketing bewaren totdat u uw toestemming intrekt en/of u bezwaar maakt tegen deze verwerking. Persoonsgegevens m.b.t. garantieverplichtingen worden 2 jaar bewaard, bij uitbesteedde reparaties van uw producten is deze bewaartermijn 1 jaar.

Uitoefening van uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of deze naar een door u genoemde organisatie over te dragen.

Wilt u een beroep doen op een van uw rechten, dan kunt u uw verzoek daartoe sturen naar info@voordeelsieraden.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u, alvorens tot behandeling van uw verzoek over te gaan, verzoeken om uzelf te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan ons te sturen. Scherm in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer af. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID-app’ van de overheid voor gebruiken. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u uiteraard graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de navolgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Cookies

Een cookie is een stukje informatie welke wordt verzonden van een website en opgeslagen op de harde schijf van de computer. Wanneer je als gebruiker opnieuw naar de desbetreffende webpagina surft kan de opgeslagen data in een cookie worden opgevraagd door deze website om je op de hoogte te stellen van de voorgaande activiteiten van de gebruiker.

Voordeelsieraden heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet en zal persoonlijke informatie uitsluitend intern en voor zakelijke doeleinden gebruiken.

Wijzigingen privacyverklaring                                                                                    

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30-05-2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te passen door middel van het wijzigen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van een wezenlijke wijziging in deze privacyverklaring, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.